Πολιτική Επικοινωνία και GDPR

 

Η πολιτική επικοινωνία σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ορίζει ως πολιτική επικοινωνία  την « επικοινωνία που πραγματοποιείται από πολιτικά κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, παρατάξεις και κατόχους αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή υποψηφίους στις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, προεκλογική ή μη, για την προώθηση πολιτικών ιδεών, προγραμμάτων δράσης ή άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό την υποστήριξή τους και τη διαμόρφωση πολιτικής συμπεριφοράς. Η πολιτική επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους. Παραδείγματα αποτελούν η  άμεση παρουσίαση των πολιτικών ιδεών ή η συμπερίληψή τους σε ενημερωτικό δελτίο, η πρόσκληση ανάγνωσής τους σε ιστοσελίδα ή η πρόσκληση συμμετοχής σε κάποια εκδήλωση ή δραστηριότητα».

Η Αρχή έχει εκδώσει μία σειρά Κατευθυντήριων Γραμμών  για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα. Ο διενεργών την πολιτική επικοινωνία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εφόσον χρησιμοποιεί μεθόδους που προϋποθέτουν ή συνίστανται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προσώπων, όπως ονοματεπώνυμα, ταχυδρομικές διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχει ορισμένες υποχρεώσεις σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

Οι σημαντικότερες παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο διενέργειας πολιτικής επικοινωνίας:

Do’s
  • Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία μπορεί να βασίζεται είτε στην προηγούμενη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6,παρ. 1, εδ.α’ ΓΚΠΔ) είτε σε υπέρτερο έννομο συμφέρον που εκάστοτε συντρέχει (άρθρο 6 παρ. 1, εδ. στ’ ΓΚΠΔ).
  • Ταυτότητα υπευθύνου και εκτελούντος την επεξεργασία: Είναι κρίσιμο να γνωρίζουν οι πολίτες ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς επίσης και για την ενδεχόμενη ύπαρξη τρίτου προσώπου που επεξεργάζεται τα δεδομένα.
  • Πηγή πληροφόρησης: Καθίσταται απαραίτητη η ενημέρωση του αποδέκτη για την πηγή των δεδομένων του, εάν αυτή δεν είναι ο ίδιος.
  • Δικαιώματα: Ο διενεργών την πολιτική επικοινωνία θα πρέπει να σέβεται και να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων, όπως αυτά ορίζονται στον ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ο αποδέκτης μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του, μεταξύ των οποίων και να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας (δικαίωμα εναντίωσης και διαγραφής). Σε κάθε περίπτωση τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, θα πρέπει κατά την αρχική επικοινωνία και κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, να παρέχεται στον αποδέκτη της επικοινωνίας η δυνατότητα να ασκήσει εύκολα το δικαίωμα εναντίωσης.
  • Βασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων: Η τήρηση των βασικών αρχών επεξεργασίας δεδομένων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1 ΓΚΠΔ, είναι απαραίτητη κατά τη διενέργεια πολιτικής επικοινωνίας.
Dont’s
  • Παράνομη συλλογή και επεξεργασία: Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν παράνομα όπως μέσω web crawler, μέσω αγοράς λίστας από τρίτη εταιρία με στοιχεία επικοινωνίας πολιτών, ή από επαγγελματικούς καταλόγους κ.α.)
  • Απόκρυψη ή παραποίηση αριθμού: Δεν επιτρέπεται να αποκρύπτεται ή να παραποιείται ο αριθμός του καλούντος.
  • Καθυστέρηση: Μην καθυστερείτε την εξυπηρέτηση δικαιωμάτων πρόσβασης ή άλλων σχετικών αιτημάτων. Οφείλετε να απαντήσετε επί του αιτήματος εντός 30 ημερών, με δικαίωμα παράτασης – ενημερώνοντας σχετικά – της προθεσμίας αυτής για δύο μήνες «λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων».
Έχουμε συγκεντρώσει για τη διευκόλυνση σας σε έναν σύντομο Οδηγό τα πιο σημαντικά Do’s και Don’t’s, τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψιν ο διενεργών την πολιτική επικοινωνία, όταν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Περισσοτερά άρθρα μας μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Top