ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 4808/2021

Βάσει του ν.4808/2021  είναι πλέον υποχρεωτική από  τους εργοδότες η λήψη μέτρων για την πρόληψη της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Οι εργοδότες ανεξάρτητα από τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν οφείλουν:

  • να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας και παρενόχλησης
  • να αναρτούν στον χώρο εργασίας ενημερωτικό υλικό για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς,

Επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 εργαζόμενους  υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία,  με τις πολιτικές αυτές  πρέπει:

  • Να προσδιορίζουν τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο επιχείρησης για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων
  • Να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη τον έλεγχο τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς.
  • Στα πλαίσια αυτά οι πολιτικές αυτές πρέπει να περιέχουν ασφαλείς διαύλους εύκολα προσβάσιμους για την υποδοχή των καταγγελιών, καθώς και για τον προσδιορισμό των αρμοδίων προσώπων εντός της επιχείρησης για την παραλαβή και εξέταση των καταγγελιών αυτών
  • Να ορίζουν  ένα πρόσωπο  ως πρόσωπο «αναφοράς» προκειμένου να καθοδηγεί  και να ενημερώνει τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι.
  • Σε περίπτωση μη τήρησης της νομοθεσίας οι ποινές κυμαίνονται μεταξύ 300 ευρώ και 50.000 ευρώ.
  • Στα πλαίσια εφαρμογής  των ανωτέρω πολιτικών ενθαρρύνεται η πιστοποίηση των εταιρειών με το Σήμα ισότητας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Προσφυγή του ατόμου που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης, ακόμη και αν έχει λήξει η σχέση εργασίας του, πέραν των δικαστικών Αρχών, Ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας,  και του  Συνηγόρου του Πολίτη και του προβλεπόμενου προσώπου αναφοράς, εάν πρόκειται για επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό άνω των 20 ατόμων.

Top